sf loạt nhà máy chế biến tuyển nổi quặng đồng vàng