ảnh hưởng của đá phiến trong than đến máy nghiền than