vị trí quản lý pháp lý trong ngành khai thác mỏ ở nam phi