tác động om hoạt động khai thác trên nước ngầm ở rajasthan