ảnh hưởng của việc khai thác đối với khả năng khai thác của các cộng đồng khai thác