phương pháp vật lý và hóa học để tinh chế vàng sa khoáng