an toàn trong khai thác than và nhiên liệu hóa thạch