một nhà máy quy trình mới đặt ra máy rửa đồ gá quặng thiếc