tên hóa chất chính trong bột tan mà tôi muốn trả lời