trình thu thập thông tin thiết kế hệ thống theo dõi